ЗЩ13990214
ЗЩ132535
ЗЩتعیین اعتبار برای اشخاص در سیستم حسابداری همت
ЗЩ

  

حالتی را درنظر بگیرید که مدیر فروش درنظر دارد سقفی برای فروش نسیه ای به برخی از مشتریان تعیین نموده و از فروش بیش از حد اعتبار تعیین شده برای وی جلوگیری به عمل آید.

تعیین اعتبار برای شخص یعنی وقتی برای شخص موردنظر فاکتور فروش صادر شود، در هنگام ثبت نهایی فاکتور، میزان بدهی قبلی و مبلغ کل فاکتور فعلی محاسبه شده و درصورت بیشتر بودن آن از اعتبار تعیین شده برای شخص، سیستم اجازه ثبت فاکتور ندهد.

  

در فروشگاه ها و یا واحدهای تجاریی که فروش بصورت نسیه و یا شرایطی انجام میشود، برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از مشتریان (و حتی برخی از متصدیان فروش) و یا جلوگیری از فروش های نسیه ای ناخواسته با مبالغ بالا، یکی از راهکارها میتواند تعیین اعتبار برای اشخاص باشد. بدین ترتیب که مدیر فروش با شناسایی مشتریان خود و تشخیص خوش حسابی و یا بدحسابی آنها، اعتباری برای آنها تعیین نموده تا مبلغ بدهی آنها از حد تعیین شده فراتر نرود. در اینصورت هیچ یک از متصدیان فروش مجاز به ثبت فاکتور با مبالغ بیش از اعتبار تعیین شده نخواهند بود.

  

البته مدیر سیستم میتواند برخی از کاربران (متصدیان فروش) را استثناء قرار داده و آنها را مجاز به ثبت فاکتور بدون درنظر گرفتن اعتبار شخص نموه تا بتوانند در برخی از موارد ضروری فاکتورهای بیش از اعتبار تعیین شده ثبت کنند.

سیستم حسابداری همت با درنظر گرفتن کلیه ی موارد فوق، از قابلیت تعیین اعتبار برای اشخاص برخوردار بوده و کاربران حسابداری همت با فعال کردن ماژول مربوطه میتوانند از امکانات آن بهره مند گردند.

  

کنترل چرخه فروش در حسابداری همت به راحتی امکانپذیر است...!