ЗЩ13981028
ЗЩ113254
ЗЩنیم نگاهی به برخی از قابلیت های حسابداری همت
ЗЩ
  • محیط کاری نرم افزار (User Interface)
  • ثبت و مدیریت حساب اشخاص
  • ثبت فاکتور، چک، قسط بندی و سند دریافت و پرداخت
  • ثبت و ویرایش اسناد مرکب و چاپ آنها
  • مرور حساب ها و مشاهده ریز گردش آنها
  • گزارشاتی مانند مانده حساب اشخاص، ریز خرید و فروش و ...
  • تعریف کاربران و تعیین رول و محدودیت های آنها
  • و ...